Om miljöaspekter

Elbilar drivs till skillnad från andra bilar med elmotorer, som får sin elförsörjning från batterier. De kännetecknas särskilt av att de, till skillnad från s.k hybridbilar, endast använder elen som kraftkälla. Elbilar har fått alltmer uppmärksamhet under de senaste åren, då det i forskning har kunnat konstateras att de har flera positiva effekter för miljön. Några av dessa positiva effekter kommer att presenteras närmare nedan.

Hur fungerar en elbil?

Elbilar drivs av ett batteri som laddas genom det elektriska kraftnätet, vilket gör att elbilar inte har någon förbränningsmotor, växellåda eller bränsletank. Batteriet är i allmänhet ganska tungt, 200-500 kg, men då flera andra tunga element saknas blir skillnaden till en bränsledriven bil inte särskilt stor viktmässigt. Räckvidden för de flesta batterierna ligger för tillfället på 200-280 km, men det görs alltjämt försök att förlänga räckvidden för batterierna.

Vilka positiva effekter har elbilarna på miljön?

Elbilar avger inte sotpartiklar, kolmonoxid eller andra förorenande partiklar som bidrar till att öka luftföroreningar särskilt i städer. Därmed leder ökad användning av elbilar till minskad luftförorening i biltäta områden. Förbättrad luftkvalitet leder också i förlängningen till minskad cancerrisk. En annan fördel med elbilar är att majoriteten av elen som används till laddning kommer från icke-fossila energikällor, däribland kärn- och vattenkraft, vilket också bidrar till att minska negativ miljöpåverkan.

Det bör dock noteras, att den positiva miljöeffekten är beroende av att du använder förnybara energikällor, som exempelvis vind- och vattenkraft, till laddning av bilarna. Den elanvändning som är dominerande i Norden gör att elbilarna har lägre klimatpåverkan än andra miljöbilar. Det har beräknats att ungefär 10 TWh skulle behövas om alla bilförare i Sverige skulle välja elbil. Denna siffra motsvarar ungefär 10% av Sveriges elanvändning.